Privacyverklaring Kim Meijer Voetverzorging

Kim Meijer Voetverzorging gevestigd te Nigtevecht op de Ambachtsheerensingel 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Kim Meijer Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kim Meijer Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Kim Meijer Voetverzorging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Persoonsgegevens die ik verwerken:

Kim Meijer Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens als grondslag van de overeengekomen behandeling en doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Beroep

Huisarts

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Kim Meijer Voetverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Uw gezondheid.

Burgerservicenummer (BSN).

Uw voetklachten; indien noodzakelijk of wenselijk; foto’s van uw voetproblemen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken:

Kim Meijer Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het maken van een afspraak en inplannen in de agenda.

Het goed en verantwoord geven van een pedicurebehandeling.

Contact met u te kunnen leggen bij wijzigingen.

Het afhandelen van uw betaling.

Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Administratieve doeleinden zoals factureren van geleverde diensten en producten.

U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Om producten en diensten aan u te leveren.

Kim Meijer Voetverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren:

Kim Meijer Voetverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen:

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Kim Meijer Voetverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kim Meijer Voetverzorging) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kim Meijer Voetverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kim Meijer Voetverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die u aan mijn geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken ik gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie

Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dienen ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kan ik persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Kim Meijer Voetverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveiligen:

Kim Meijer Voetverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens Kim Meijer Voetverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan hanteer ik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systeem. Ik verberg en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is ik maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op me info@kimmeijervoetverzorging.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kim Meijer Voetverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@kimmeijervoetverzorging.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Klachten: Kim Meijer Voetverzorging wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.